Oznámenie o vyhlásení výberového konania

Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, 945 05 Komárno

Informácia o pracovnom mieste

Funkcia – vedúca opatrovateľského úseku
Miesto práce – Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, Komárno
Náplň práce – organizovanie, koordinovanie a kontrola opatrovateľskej starostlivosti
Druh pracovného pomeru: – hlavný pracovný pomer
Platové podmienky: – podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Termín nástupu: – 01. 02. 2018

Požiadavky na zamestnanca:

Kvalifikačné predpoklady – Stredná zdravotnícka škola – úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou –  alebo vysokoškolské vzdelanie  I.st. alebo II. st. v odbore: ošetrovateľstvo
– špecializácia v odboroch vnútorného lekárstva alebo v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite
Prax – opatrovateľská alebo ošetrovateľská prax v sociálnom zariadení je výhodou

 

Iné kritériá a požiadavky:
• bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony
• znalosť právnych predpisov z oblasti poskytovania a zabezpečovania opatrovateľskej a ošetrovateľskej starostlivosti a sociálnych služieb
• pozitívny vzťah k zdravotne postihnutým a starším ľuďom
• ovládanie práce s PC na užívateľskej úrovni
• schopnosť viesť, riadiť a motivovať ľudí
• maďarský jazyk
Zoznam požadovaných dokladov:
• písomná žiadosť o účasť vo výberovom konaní
• doklad o dosiahnutom vzdelaní
• profesijný štruktúrovaný životopis, motivačný list
• doklad potvrdzujúci dĺžku praxe
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• súhlas s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č. 122/2013 Z.z.
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Uzávierka prihlášok do výberového konania: 10. 01. 2018
Termín a miesto výberového konania: Uchádzač, ktorý spĺňa predpoklady, bude pozvaný na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania.
Doručenie žiadosti: – Zariadenie pre seniorov Komárno, Špitálska 16, 945 05 Komárno
Ďalšie informácie: na tel. 035/7731743
e-mailová adresa: ddkomarno@gmail.com