Podmienky prijatia

do Zariadenia pre seniorov Komárno /ZpS/

 

Poskytovanie sociálnych služieb, ako aj postup pri prijímaní klientov do zariadenia pre seniorov je v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 551/2010 Z.z. , zákona č. 50/2012 Z.z. a   zákona č. 485/2013 Z.z. (LINK)

 

V ZpS  sa poskytuje sociálna služba :

1/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV,  alebo

2/ fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V ZpS sa

a) poskytuje:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie,

b)  utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí,

c)  zabezpečuje záujmová činnosť.

 

V ZpS sa poskytuje sociálna služba pobytovou formou celoročne pre 146 prijímateľom sociálnej služby v 3,2,1

 • posteľových izbách a v jednoizbových bytoch.

Ošetrovateľská starostlivosť sa zabezpečuje prostredníctvom  agentúry domácej opatrovateľskej starostlivosti  /ADOS/.

 

Postup pri podávaní žiadosti:

1/ V prípade záujmu o umiestnenie v ZpS je potrebné podať „ Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v ZpS“ na príslušnom obecnom alebo mestskom úrade v mieste trvalého bydliska žiadateľa o sociálnu službu,

Na základe sociálneho a lekárskeho posudku obec alebo mesto vydá Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti na sociálnu službu, kde stanoví stupeň odkázanosti na sociálnu službu.

Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v ZpS poskytne obecný, mestský úrad podľa miesta trvalého pobytu občana alebo ich nájdete na webovej stránke príslušného úradu ( žiadatelia s trvalým pobytom v Komárne môžu využiť linky : LINKLINK2

2/Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby sa podáva v zariadení a musí obsahovať:

 • Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava,
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov podľa miesta trvalého pobytu,/vydané obcou alebo mestom/
 • Potvrdenie o príjme – mesačný prehľad poberania dôchodku za predchádzajúci kalendárny rok zo SP
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o poskytovanie sociálnej služby /úradne overený podpis/,
 • Prehlásenie o vyrovnaní úhrad resp. nedoplatkov v ZpS
 • príbuzní žiadateľa /úradne overený podpis/,

Tlačivá na stiahnutie k žiadosti o poskytovaní sociálnej služby( nájdete v sekcii Tlačivá ):

 • žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby
 • vyhlásenie o majetkových pomeroch /žiadateľ, úradne osvedčené/
 • prehlásenie o vyrovnaní úhrad resp. nedoplatkov /príbuzný, úradne osvedčené/.

3/  V prípade prevzatia kompletnej žiadosti sa uskutoční sociálne šetrenie, za prítomnosti žiadateľa, jeho príbuzného, úsekových sestier a sociálnej pracovníčky.

V rámci sociálneho šetrenia je občan informovaný o poskytovaných službách, ktoré mu môže zariadenie poskytnúť, o úhradách za služby a obmedzeniach vyplývajúcich z domového poriadku, ktoré súvisia s bývaním – napr. nočný pokoj, zákaz fajčenia.

Ak v ZpS nie je voľné miesto „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ sa zaradí do poradovníka rozhodnutím, o čom je žiadateľ písomne vyrozumený.

 

Postup pri prijímaní žiadateľa do ZpS:

Pri nástupe je potrebné predložiť :

 • platný občiansky preukaz
 • v prípade, že sa žiadateľ narodil mimo územia SR fotokópiu „Osvedčenia o štátnom občianstve“
 • preukaz poistenca zdravotnej poisťovne
 • kompletnú zdravotnú dokumentáciu
 • fotokópiu aktuálneho rozhodnutia o výške dôchodku
 • potvrdenie o bez infekčnosti prostredia /od obvodného lekára/ nie staršie ako 3 dni
 • rodný list,
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zbavení spôsobilosti na právne úkony /ak je občan zbavený spôsobilosti na právne úkony/
 • osobné šatstvo s označením čísla šatstva /dané sociálnou pracovníčkou ZpS/
 • peňažnú hotovosť na zaplatenie úhrady od dátumu nástupu do konca príslušného mesiaca
 • peňažnú hotovosť na lieky /na účet cudzích prostriedkov/
 • zdravotné pomôcky, ktoré občan používa.

Tlačivá na stiahnutie ( nájdete v sekcii Tlačivá ) :

 • osobné vybavenie obyvateľov ZpS ženy – muži /ležiaci/
 • osobné vybavenie obyvateľov ZpS ženy – muži /chodiaci/

K nahliadnutiu ( nájdete aj v sekcii Dokumenty – iné ):

VZN Mesta Komárno č. 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno / LINK /

VZN Mesta Komárno č. 10/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Komárno č. 4/2011 o rozsahu a bližších podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o úhrade za poskytované služby v Zariadení pre seniorov Komárno, so sídlom Špitálska 16, Komárno

LINK /

V prípade Vašich akýchkoľvek nejasností ohľadom procesu pri príjme žiadateľa je kompetentnou osobou pre poskytovanie informácií Mgr. Jozefa Himlerová, sociálna pracovníčka ( tel. 035 7732 696, písomne emailom ddkomarno@gmail.com alebo prostredníctvom formulára v sekcii Kontakt).